Neue VKF-Zulassung

 

SlimFrame PS70 V (VKF 27236)

Trennwand mit Stossfugenverglasung